image3

Psykologinen joustavuus hyvinvoinnin taustalla

Hyväksyntä- ja arvopohjaiset menetelmät

Käytän työssäni hyväksyntä- ja arvopohjaisia menetelmiä (Hyväksymis- ja omistautumisterapia [HOT], englanniksi Acceptance and Commitment Therapy [ACT]). Hyväksymis- ja omistautumisterapia syntyi 1990-luvulla ja kuuluu kognitiivisen käyttäytymisterapian uudempaan kehityslinjaan, jossa korostuu kontekstuaalisuus. Viitekehyksen kehittäjiä ovat Steven C. Hayes, Kirk Strosahl ja Kelly Wilson.


Hyväksyntä- ja arvopohjaisen lähestymistavan tavoitteena on lisätä yksilön psykologista joustavuutta, jonka on todettu olevan yhteydessä parempaan hyvinvointiin. Psykologinen joustavuus on monitasoinen psyykkinen prosessi, jolla tarkoitetaan 1) yksilön kykyä olla hyväksyvästi, avoimesti ja uteliaasti kosketuksissa nykyhetken ja sen sisältämien ajatusten, tunteiden ja kokemusten kanssa, ja 2) samanaikaista arvojen ja mielekkään elämän mukaista toimintaa. Hyväksyntä- ja arvopohjaisnen lähestymistapa psyykkiseen kärsimykseen nostaa esille vaikeiden tunteiden ja ajatusten välttelyn ja kontrolloinnin.


Evoluution ja selviytymiskamppailumme kautta on ymmärrettävää, että ympäristön kontrollointi ja kivun välttäminen johtavat elämisen kannalta suotuisiin lopputuloksiin ja selviytymiseen, mutta nykyihmisellä on harvoin tarvetta juosta karkuun sapelihammastiikeriä tai välttää syömästä myrkyllisiä marjoja. Meidän tiikerimme ja marjamme ovat kipeitä tunteita tai ajatuksia, joita pyrimme usein välttämään, poistamaan, torjumaan tai kontrolloimaan saadaksemme paremman, tai ainakin neutraalimman, olon. Periaatteessa nämä keinot saada helpotusta tällaiseen kärsimykseen toimivat hetkellisesti, mutta eivät usein olekaan pitkällä tähtäimellä toimivia suhteessa sisäiseen kokemusmaailmaamme kuten ajatuksiin ja tunteisiin, joiden poistaminen meistä itsestä on mahdotonta. Oma mielemme, täynnä erilaisia ajatuksia ja tunteita, on aina mukanamme, vaikka olisimme kuinka taitavia juoksemaan karkuun. Eläminen jatkuvassa välttelyn ja kontrolloinnin kehässä on uuvuttavuuden lisäksi usein myös tyhjää ja vailla merkityksellisiä sisältöjä.


Monet vaikeat tunteet kuten ahdistus, suru, syyllisyys, häpeä, ovat osa sitä mitä kutsumme elämäksi. Niiden kanssa eläminen ei ole helppoa, mutta niiden kohtaaminen voi kuitenkin johtaa parempaan oloon kuin välttely. Tutkimus on osoittanut, että voimakas ja jatkuva välttelytaipumus on yhteydessä tunne-elämän vaikeuksiin kuten ahdistukseen ja masennukseen. Hyväksyntä- ja arvopohjaiset menetelmät opettavat elämään näiden kipujen kanssa, ei taistelemaan niitä vastaan ja niiden poistamiseksi. Lisäksi lähestymistavassa painottuvat omien arvojen esille nostaminen ja käyttäytymisen muutoksien kautta mielekkäämmän elämän eläminen.


Hyväksyntä- ja arvopohjaiset menetelmien perustana ovat tietyt periaatteet ja prosessit sekä taidot, joiden vahvistamisen ja tukemisen kautta nähdään psykologisen joustavuuden lisääntyminen. 

Hyväksyntä- ja arvopohjaisia menetelmiä on tutkittu hyvin ja lupaavin tuloksin sekä erilaisten psyykkisten pulmien kuten masennuksen ja ahdistuksen suhteen, mutta myös mielenterveyskenttää laajemmin esimerkiksi kroonisen kivun ja elämäntapamuutosten kohdalla. Hyväksyntä- ja arvopohjaiset menetelmät eivät itsessään ole oirekeskeisiä eivätkä siten keskity oireiden vähentämiseen tai poistamiseen, vaikka oireiden vähentymistä esimerkiksi masennuksen kohdalla voi kuitenkin tapahtua.


Hyväksyntä- ja arvopohjaisen lähestymistavan tarkoituksena on:

  • lisätä kykyä kohdata kaikenlaisia ajatuksia ja tunteita avoimesti, hyväksyen ja tuomitsemattomalla tavalla
  • vähentää automaattista reagointia ajatuksiin ja tunteisiin (pois jatkuvasta automaattiohjauksesta ja kohti itse valittuja elämänsuuntia)
  • auttaa selkiyttämään omaa arvomaailmaa ja mielekkään elämän suuntia
  • tukea sitoutumaan arvojen mukaisiin tekoihin ja toimintaan
  • vahvistaa kykyä olla läsnä tässä hetkessä ja havainnoida siinä tapahtuvia ilmiöitä avoimesti ja kritisoimatta
  • vähentää sulautumista varsinkin kielteisiin mielensisältöihin kuten ajatuksiin, jotka uskotaan tosina ja faktoina

Hyödyllisiä linkkejä

  • https://oivamieli.fi/
  • http://www.joustavamieli.com/p/esittely.html
  • https://www.mielenterveystalo.fi/aikuiset/itsehoito-ja-oppaat/kotitehtavat/Pages/HOT-harjoitteet.aspx
  • https://contextualscience.org/

Tutkimustietoa englanniksi